Çeviri stratejileri ve prosedürleri

Genel olarak kültüre özgü kavramları ve özellikle de kinayeleri çevirmek, bir çevirmen tarafından gerçekleştirilecek en zor görevlerden biri gibi görünmektedir, başka bir deyişle kinayelerin kaynak dilde (KD) ve yabancı kültürde (YK) yan anlamları ve imaları olup erek dilde (ED) ve ailesel kültürde zorunlu olmamasından dolayı çeviri sürecinin potansiyel sorunlarıdır. Sırasıyla kültüre özgü kavramlar ve kinayeler oluşturmak için bazı prosedürler ve stratejiler vardır.

Bu makale, bu çeviri prosedürleri ve çeviri stratejileri arasında bir benzerlik noktası olup olmadığını incelemeyi ve bu prosedür ve stratejilerden hangisinin diğerlerinden daha etkili göründüğünü tespit etmeyi amaçlamaktadır.

Anahtar sözcükler: Kinaye, kültüre özgü kavram, özel isim, KD, ED.

1. Giriş

Çeviri, genel olarak yazılı veya sözlü KD metinlerini eşdeğer yazılı veya sözlü ED metinlerine aktarmak için kullanılmaktadır. Genellikle çevirinin amacı, dini, edebi, bilimsel ve felsefi metinler de dahil olmak üzere çeşitli metinleri başka bir dilde yeniden üretmek ve böylece daha geniş okuyucu kitlesi için kullanılabilir hale getirmektir.

Eğer dil genel veya evrensel bir kavramlar kümesi için sadece bir sınıflandırma olsaydı bir KD’den bir ED’e çeviri daha kolay olurdu. Üstelik bu şartlar altında ikinci bir dili öğrenme süreci aslında olduğundan çok daha kolay olurdu. Bu bağlamda, Culler (1976), dillerin isimlendirici olmadığına ve bir dilin kavramlarının, diğerlerininkinden kökten farklı olabileceğine inanmaktadır, çünkü her dil dünyayı farklı şekilde ifade etmekte veya düzenlemektedir ve diller sadece kategorileri adlandırmamaktadır; kendi öğelerini ifade etmektedirler. (s.21-2). Culler’ın (1976) yazdıklarından çıkması muhtemel sonuç, çevirinin sıkıntılı sorunlarından birinin diller arasındaki eşitsizlik olduğudur. KD ile ED arasındaki boşluk büyüdükçe, mesajın öncekinden bir sonrakine aktarılması zorlaşır.

KD ve ED arasındaki farklılık ve kültürlerindeki çeşitlilik çeviri sürecini gerçek anlamda zorlaştırır. Biçim, anlam, üslup, atasözleri, deyimler, vb. gibi çeviride yer alan problemli faktörler arasında, bu makalede başlıca, kültüre özgü kavramların genel olarak çeviri prosedürleri ve özellikle de çeviri stratejileri üzerinde durulacaktır.

2. Çeviri prosedürleri, çeviri stratejileri ve yöntemleri

Nida (1964) tarafından tarif edilen çeviri prosedürleri aşağıdaki gibidir:

 1. Teknik prosedürler:
  1. kaynak ve hedef dillerin analizi;
  1. bir çeviriye başlamadan önce kaynak dil metninin incelenmesi;
  1. Anlamsal ve sözdizimsel yaklaşımlar hakkında yargılarda bulunmak. (s.241-45)
    
 2. Organizasyonel prosedürler:
  yapılan girişimin sürekli yeniden değerlendirilmesi; diğer çevirmenler tarafından yapılan aynı metnin mevcut çevirileriyle karşılaştırılması ve hedef dil okuyucularından doğruluğunu ve etkililiğini değerlendirmesini ve tepkilerini incelemesini isteyerek metnin iletişimsel etkinliğini kontrol etmek (s.246-47)

Krings (1986: 18) çeviri stratejisini “tercümanın somut çeviri sorunlarını somut bir çeviri görevi çerçevesinde çözme potansiyeli olan planları” olarak tanımlamaktadır ve Seguinot (1989), çevirmenler tarafından kullanılan üç evrensel strateji olduğuna inanmaktadır: (i) mümkün olduğunca kesintisiz çeviri yapmak, (ii) yüzeysel hataları hemen düzeltmek, (iii) metindeki niteliksel veya biçemsel hataları düzeltmeyi gözden geçirme aşamasına bırakmak.

Dahası, Loescher (1991: 8) çeviri stratejisini “bir metni ya da herhangi bir bölümünü çevirirken karşılaşılan bir problemi çözmek için potansiyel olarak bilinçli bir prosedür” olarak tanımlamaktadır. Bu tanımda da belirtildiği gibi, bilinç kavramı, öğrenciler veya çevirmenler tarafından kullanılan stratejileri ayırt etmede önemlidir.Bu bağlamda, Cohen (1998: 4) “bilinç unsurunun stratejileri, stratejik olmayan bu süreçlerden ayıran şey olduğunu” iddia eder.

Ayrıca, Bell (1998: 188), evrensel (bütün metinlerle uğraşanlar) ve yerel (metin segmentleriyle uğraşanlar) stratejileri arasında ayrım yapar ve bu ayrımın çeşitli çeviri sorunlarından kaynaklandığını doğrular.

Venuti (1998: 240), çeviri stratejilerinin “çevrilecek yabancı metni seçme ve çeviri yöntemini geliştirmenin temel görevlerini içerdiğini” belirtmektedir. Çeviri stratejilerine atıfta bulunmak için yerelleştirme ve yabancılaştırma kavramlarını kullanır.

Jaaskelainen (1999: 71), stratejiyi “bir dizi yeterlilik, bilginin edinilmesini, depolanmasını ve / veya kullanılmasını destekleyen bir dizi adım veya süreç” olarak görmektedir. Bu stratejilerin “doğada sezgisel ve değişken olduğunu ve benimsenmelerinin çevirmenin amaçlarındaki değişiklikler tarafından etkilenen bir karar anlamına geldiğini” savunmaktadır.

Çevirinin süreci ve ürünü dikkate alındığında, Jaaskelainen (2005) stratejileri iki ana kategoriye ayırır: bazı stratejiler süreçte olan şeylerle ilgilenirken bazıları metinde olan şeylerle ilgilenir.

Jaaskelainen (2005: 15) ‘in de yazdığı gibi ürüne bağlı stratejiler, KD metnini seçmek ve çevirmek için bir yöntem geliştirmek gibi temel görevleri içerir.Bununla birlikte, sürece bağlı stratejilerin “bir çevirmenin çeviri durumunun belirlediği amaçlara ulaşmak için kullandığı bir dizi (kabaca formüle edilmiş) kurallar veya ilkeler olduğunu” belirtmektedir (s.16). Dahası, Jaaskelainen (2005: 16) bunu iki türe ayırmaktadır: evrensel stratejiler ve yerel stratejiler: “evrensel stratejiler genel ilke ve eylem biçimlerine, yerel stratejiler ise çevirmenin problem çözme ve karar verme ile ilgili özel faaliyetlerine atıfta bulunur. “

Newmark (1988b) çeviri yöntemleri ve çeviri prosedürleri arasındaki farktan bahseder.”Çeviri yöntemleri tüm metinlerle ilgiliyken çeviri prosedürlerinin cümleler ve dilin daha küçük birimleri için kullanıldığını” yazmaktadır (s.81).Aşağıdaki çeviri yöntemlerine başvurmaya devam etmektedir:

 • Sözcüğü sözcüğüne çeviri: KD kelime sırasının korunması ve kelimelerin bağlam dışında, en yaygın anlamlarıyla tek tek çevrilmesidir.
 • Edebi çeviri: KD dilbilgisi yapılarının en yakın ED eşdeğerlerine dönüştürüldüğü, ancak lexical sözcüklerin bağlam dışında tekrar tek tek çevrildiği stratejidir.
 • Sadık çeviri: ED dilbilgisi yapıları dahilinde orijinal anlamının kesin bağlamsal anlamını üretmeye çalışır.
 • Anlamsal çeviri:’sadık çeviriden’ ancak KD metninin estetik değerini daha fazla hesaba katması gerektiği sürece farklılık gösterir.
 • Uyarlama: en özgür çeviri şekli olan ve çoğunlukla oyunlar (komediler) ve şiirler için kullanılır; temalar, karakterler, konular genellikle korunur, KD kültürü ED kültürüne dönüştürülür ve metin yeniden yazılır.
 • Serbest çeviri: ED metnini orijinalin üslubu, biçimi veya içeriği olmadan üretir.
 • Deyimsel çeviri: orijinalin ‘mesajını’ yeniden üretir ancak orijinalinde bulunmayan gündelik anlatımı ve deyimleri tercih ederek anlam farklılıklarını saptırma eğilimindedir.
 • İletişimsel çeviri: orijinalin içeriksel anlamının tam anlamını, hem içeriğin hem de dilin okuyucu tarafından kolaylıkla kabul edilebilir ve anlaşılabilir bir şekilde olmasını sağlamaya çalışır (1988b: 45-47).

Newmark (1991: 10-12), “anlamsal” ve “iletişimsel” çeviri arasında var olan bir süreci yazar. Herhangi bir çeviri “daha fazla ya da daha az anlamsal – daha fazla ya da daha az iletişimsel” olabilir, hatta belirli bir bölüm ya da cümle iletişimsel ya da daha az anlamsal olarak ele alınabilir. ” Her ikisi de “eşdeğer etki” arar. Edebi çeviriyi serbest çeviriye tercih eden Zhongying (1994:97) “Çin’de kişinin mümkünse edebi çeviri yapması veya serbest çeviriye başvurmasının çoğu kişi tarafından kabul edildiğini” yazmaktadır.

Prosedür ve strateji arasındaki ayrımı açıklığa kavuşturmak için, ilerideki bölüm, kültüre özgü terimlerin çeviri prosedürlerini tartışmaya ayrılmıştır ve kinayeleri oluşturma stratejileri ayrıntılı olarak açıklanacaktır.

Ankara Yeminli Tercüme & Ostim Yeminli Tercüme

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir